+48 791 078 026

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wstęp 


Poniższe opracowanie skupia się na omówieniu regulacji prawnych i norm pomiarowych związanych z izolacyjnością akustyczną. Stanowi ono podsumowanie w zakresie panujących aktów prawnych, norm pomiarowych jak i relacji między nimi. 


Pierwsza część opracowania skupia się w głównej mierze na zagadnieniach podejmowanych przed rozpoczęciem świadczenia usług w zakresie pomiarów izolacyjności akustycznej. Znajdują się tutaj m.in. podstawowe informacje merytoryczne, wskazania aktualnych rozporządzeń i norm oraz wymagania związane z działalnością laboratorium i używanej aparatury pomiarowej.


W drugiej części, przedstawiony został cały proces obejmujący pomiar izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych, wraz ze wszystkimi towarzyszącymi pomiarami takimi jak czas pogłosu. Jako przykład omówione zostały pomiary odnoszące się do przegród wewnętrznych. Poszczególne rozdziały opisują poszczególne procesy wyznaczenia punktów pomiarowych, czasu pomiarowy oraz praktycznych porad związanych z przeprowadzeniem pomiaru.


Trzecia część poświęcona została analizie oraz wykonaniu oceny izolacyjności akustycznej. Obejmuje ona obróbkę zarejestrowanych w trakcie pomiarów wartości i jej późniejszą ocenę pozwalającą na porównanie wyników z wymaganymi wartościami ujętymi w normach.


Pozostałe zagadnienia w tym izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych dla przegród zewnętrznych oraz izolacyjność akustyczną od dźwięków uderzeniowych opisane zostaną w następnych częściach już niebawem.
Inne części w serii

Spis treści


-Rodzaje pomiarów izolacyjności akustycznej
     - Różnica pomiędzy terenowymi i laboratoryjnymi pomiarami izolacyjności akustycznej
     - Izolacyjność od dźwięków powietrznych i uderzeniowych
-Podstawy prawne
-Normy pomiarowe
         - Normy powołane w rozporządzeniu
               - Wymagane wartości izolacyjności akustycznej przegród
               - Terenowe pomiary izolacyjności akustycznej
               - Laboratoryjne pomiary izolacyjności akustycznej
          - Aktualne wersje norm
          - Dodatkowe normy
          - Podsumowanie norm dla terenowych pomiarów izolacyjności akustycznej
          - Analiza izolacyjności akustycznej w budynkach na podstawie pomiarów
          - Analiza izolacyjności akustycznej przy projektowaniu budynków,      określona na podstawie pomiarów laboratoryjnych
-Dodatkowe normy pomiarowe
                 - Czas pogłosu
                 - Aparatura pomiarowa
-Wymagania wobec laboratorium pomiarowych świadczących usługi pomiaru izolacyjności akustycznej
-Aparatura pomiarowa
     - Miernik dźwięku
     - Kalibrator akustyczny
     - Źródło dźwięku
          - Wszechkierunkowe źródło dźwięku
          - Głośnik fasadowy
          - Stukacz wzorcowy


Rodzaje pomiarów
​izolacyjności akustycznej​Różnica pomiędzy terenowymi i laboratoryjnymi
pomiarami izolacyjności akustycznej


Laboratoryjne pomiary izolacyjności akustycznej mają na celu określe właściwości izolacyjnych, poszczególnych materiałów. W przypadku takich testów badana próbka montowana jest w specjalnych warunkach, umożliwiając określenie parametru Izolacyjności akustycznej właściwej R. Jest ona miarą mocy akustycznej padającej na przegrodę do mocy akustycznej przeniesionej przez nią. Wyniki pomiarów laboratoryjnych są szczególnie przydatne na etapie projektowania budynku, umożliwiając użycie materiału odpowiednio izolującego od dźwięków, zapewniając tym samym wymagany komfort akustyczny. 


Pomiary terenowe mają na celu określenie izolacyjności akustycznej przegrody, pozwalając na skonfrontowanie wartości obliczeniowych z faktycznie uzyskaną izolacyjnością. W odróżnieniu od pomiarów laboratoryjnych, pomiary terenowe uwzględniają również przenoszenie boczne czyli takie, w którym dźwięk dociera do pomieszczenia przez inne przegrody niż ta badana. Z tego względu wynikiem uzyskanym podczas pomiarów terenowych jest przybliżona Izolacyjność akustyczna właściwa R’.  Izolacyjność od dźwięków powietrznych i uderzeniowych


Ze względu na powstanie i rozprzestrzenianie się fali akustycznej, w ramach pomiarów izolacyjności rozróżnia się dwa typy dźwięków. 


 • Dźwięki powietrzne - powstają i rozchodzą się w powietrzu. Takie pomiary odbywają się dla wszystkich przegród budynku, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. 
 • Dźwięki uderzeniowe, powstają na skutek pobudzenia przegrody uderzeniem i rozchodzą się bezpośrednio w materiale. W tym zakresie pomiary wykonywane są dla stropów.

Podstawy prawne


W kontekście aktów prawnych związanych z budownictwem, które poruszają kwestie ochrony przed hałasem możemy wymienić:


 • Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. Nr 49, poz 414
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690


Powyższe dokumenty można rozszerzyć o tekst jednolity obejmujący Rozporządzenie Ministra infrastruktury, podsumowujący wszystkie dotychczasowe aktualizacje oraz posiadający spis norm powołanych przez rozporządzenie:


 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2022 poz. 1225


Wspomniane Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. ma z kolei zostać zaktualizowane przez:


 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dokument ten miał wejść w życie 01/04/2024 jednak wprowadzenie tego rozporządzenia zostało przełożone na 01/08/2024.


Zgodnie z powyższymi dokumentami budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy chronić od hałasu:


 • środowiskowego, przenikającego do budynku z zewnątrz 
 • bytowego, powietrznego i uderzeniowego, przenikającego przez pomieszczenia 
 • generowanego przez instalacje i wyposażenie techniczne 
 • pogłosowego, powodowanego przez odbicia fal od przegród pomieszczenia.


W kontekście pomiarów izolacyjności akustycznej, istotny będzie hałas zewnętrzny przenikający do budynku oraz hałas powietrzny i uderzeniowy, przenikający pomiędzy pomieszczeniami. Oczywiście izolacyjność akustyczna przegrody, będzie miała znaczenie również w przypadku hałasu od instalacji technicznej i hałasu pogłosowego, jednak pomiary tego rodzaju hałasu opisane są przez inne normy pomiarowe.

  Normy pomiarowe


  Normy powołane w rozporządzeniu


  W Załączniku 1 Dz.U. 2022 poz. 1225, znajduje się wykaz polskich norm powołanych przez rozporządzenie. Dla izolacyjności akustycznej możemy znaleźć tutaj następujące dokumenty:


  Wymagane wartości izolacyjności akustycznej przegród


  • PN-B-02151-3:2015-10 -  Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych


  Terenowe pomiary izolacyjności akustycznej


  • PN-EN ISO 140-4:2000 - Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami
  • PN-EN ISO 140-5:1999 - Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów
  • PN-EN ISO 140-7:2000 - Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów


  Laboratoryjne pomiary izolacyjności akustycznej


  • PN-EN ISO 140-6:1999 - Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów
  • PN-EN ISO 140-8:1999 - Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym
  • PN-EN ISO 10848-2:2007 - Akustyka – Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych pomiędzy przylegającymi komorami – Część 2: Dotyczy lekkich elementów w przypadku małego wpływu złącza 
  • PN-EN 20140-3:1999 i PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 - Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych
  • PN-EN 20140-10:1994 - Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych


  Aktualne wersje norm


  Warto zauważyć, że wiele z powołanych w rozporządzeniu norm doczekało się swojej aktualizacji lub zastąpienia przez nową serię norm. Odnosi się to szczególnie do serii norm ISO 140, które w zakresie terenowych pomiarów izolacyjności, zastąpione zostały przez serię norm ISO 16283, a w przypadku laboratoryjnych pomiarów przez serię ISO 10140. 


  W poniższej tabeli znajdują się normy powołane oraz ich odpowiedniki aktualne w świetle Polskiego Komitetu Normalizującego.


  Tabela 1 - Normy powołane w Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz z ich aktualnymi wersjami.  Norma powołana w rozporządzeniu 

  Aktualna norma 

  Wymagane wartości izolacyjności 

  PN-B-02151-3:2015-10 (najnowsze wydanie normy) 

  Terenowe pomiary izolacyjności

  PN-EN ISO 140-4:2000

  PN-EN ISO 16283-1:2014-05

  PN-EN ISO 140-5:1999

  PN-EN ISO 16283-3:2016-04

  PN-EN ISO 140-7:2000

  PN-EN ISO 16283-2:2021-02

  Laboratoryjne pomiary izolacyjności 

  PN-EN ISO 140-6:1999

  PN-EN ISO 10140-3:2021-10

  PN-EN ISO 140-8:1999

  PN-EN ISO 10140-3:2021-10

  PN-EN 20140-3:1999

  PN-EN ISO 10140-2:2021-10

  PN-EN 20140-10:1994

  PN-EN ISO 10140-2:2021-10

  PN-EN ISO 10848-2:2007

  PN-EN ISO 10848-2:2017-11


  Rozbieżność między aktualnymi normami dostępnymi w PKN oraz normami powołanymi w rozporządzeniach, ma kilka powodów. Głównym z nich jest fakt, że obie instytucje działają niezależnie i ewentualne powołanie nowej normy może mieć miejsce jedynie w przypadku aktualizacji konkretnego rozporządzenia. Innym powodem może być samo przygotowanie normy przez PKN polegające m.in. na przygotowaniu wersji dostępnej w języku polskim.


  Warto zauważyć, że mające wejść w sierpniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. powołał poniższe normy, zacierając w jakimś stopniu różnicę w normach powołanych i aktualnych normach PKN:


  • PN-EN ISO 16283-1:2014-05 (wraz z PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018-02)  Akustyka – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych
  • PN-EN ISO 10140-2:2011 Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 2: Pomiar izolacyjności od dźwięków powietrznych
  • PN-EN ISO 10140-3:2011 (wraz z PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07) Akustyka – Pomiar laboratoryjny izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Część 3: Pomiar izolacyjności od dźwięków uderzeniowych

  Dodatkowe normy


  Przed określeniem, czy konkretna przegroda spełnia wymagania postawione w normie PN-B-02151-3:2015-10, wyniki uzyskane w trakcie pomiarów muszą zostać podane ocenie. W jej trakcie wyniki z poszczególnych pasm częstotliwościowych zostają uśrednione i poddane odpowiednim korekcjom tak by otrzymać wskaźnik izolacyjności przywołane w PN-B-02151-3:2015-10.


  Procedurę opisującą ocenę została przedstawiona w dalszej części. Normy opisujące tą procedurę to odpowiednio:


  • PN-EN ISO 717-1:2021-06 - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych
  • PN-EN ISO 717-2:2021-06 - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych


  Podsumowanie norm dla terenowych
  pomiarów izolacyjności akustycznej


  Pełną analizę izolacyjności możemy podzielić na 3 etapy: pomiary izolacyjności akustycznej, korekcja i ocena pomiarów i porównanie zmierzonych parametrów z wymaganiami. Poniższe podsumowanie odwołuje się do norm powołanych po aktualizacji przez Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. 


  Podsumowując powyższe normy i poszczególne etapy wykonywane w ramach weryfikacji izolacyjności możemy przypisać je w poszczególne grupy.  Analiza izolacyjności akustycznej
  w budynkach na podstawie pomiarów


  Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 


  1. Pomiary: 


  • pomiary dla przegród wewnętrznych: PN-EN ISO 16283-1:2014-05
  • pomiary dla przegród zewnętrznych: PN-EN ISO 140-5:1999 


  2. Ocena wyników pomiarów: 


  • ocena izolacyjności na podstawie pomiarów PN-EN ISO 717-1:2021-06


  3. Wymagane wartości izolacyjności:


  • porównanie wartości uzyskanych na podstawie oceny do wymaganych wartości izolacyjności: PN-B-02151-3:2015-10 


  Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.


  1. Pomiary:

   

  • pomiary dla stropów: PN-EN ISO 140-7:2000


  2. Ocena wyników pomiarów: 


  • ocena izolacyjności na podstawie pomiarów PN-EN ISO 717-2:2021-06


  3. Wymagane wartości izolacyjności:


  • porównanie wartości uzyskanych na podstawie oceny do wymaganych wartości izolacyjności: PN-B-02151-3:2015-10 


  Warto zauważyć, że norma PN-B-02151-3 powołuje w sobie niedatowane wersje norm zakładając, używanie zawsze aktualnej wersji. Z drugiej strony wykaz norm ujęty w Rozporządzeniu wskazuje konkretne wydania normy. Może to powodować problemy w interpretacji i potrzebę uargumentowania, doboru metody i oceny. 
  Analiza izolacyjności akustycznej przy
  projektowaniu budynków, określona na podstawie
  ​pomiarów laboratoryjnych

  Poniżej przedstawione zostały aktualne normy powołane przez PKN.


  Izolacyjność od dźwięków powietrznych. 


  1. Pomiary


  • Zasady około pomiarowe dotyczące stanowisk pomiarowych i procedur pomiarowych: PN-EN ISO 10140-1:2021-10, PN-EN ISO 10140-4:2021-10, PN-EN ISO 10140-5:2021-10
  • Procedura pomiarowa: PN-EN ISO 10140-2:2021-10


  2. Ocena wyników pomiarowych


  • Ocena wartości izolacyjności na podstawie pomiarów: PN-EN ISO 717-1:2021-06  


  3. Wymagane wartości izolacyjności


  • Porównanie wartości uzyskanych na podstawie oceny do wymaganych wartości izolacyjności: PN-B-02151-3:2015-10   Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 


  1. Pomiary


  • Zasady około pomiarowe dotyczące stanowisk pomiarowych i procedur pomiarowych: PN-EN ISO 10140-1:2021-10, PN-EN ISO 10140-4:2021-10, PN-EN ISO 10140-5:2021-10
  • Procedura pomiarowa: PN-EN ISO 10140-3:2021-10


  2. Ocena wyników pomiarowych


  • Ocena wartości izolacyjności na podstawie pomiarów:PN-EN ISO 717-2:2021-06


  3. Wymagane wartości izolacyjności


  • Porównanie wartości uzyskanych na podstawie oceny do wymaganych wartości izolacyjności: PN-B-02151-3:2015-10


  Dodatkowe normy pomiarowe


  Czas pogłosu


  Pomiary izolacyjności akustycznej wymagają rejestracji czasu pogłosu występującego w konkretnym pomieszczeniu. Procedura określająca pomiary oraz sprzęt wymagany do przeprowadzenia pomiarów znajduje się w normie PN-EN ISO 3382-2:2010 - Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń -- Część 2: Czas pogłosu w zwyczajnych pomieszczeniach.  Aparatura pomiarowa


  Znajomość poniższych norm dotyczących aparatury pomiarowej nie jest konieczna do przeprowadzenia poprawnych pomiarów i oceny izolacyjności akustycznej. Sama świadomość norm jest jednak przydatna podczas zakupu mierników dźwięku i źródeł dźwięku. 


  Wymagania postawione aparaturze wykorzystywanej w trakcie pomiarów izolacyjności została określona w poniższych normach: 


  • PN-EN 61672-1:2014-03 - Mierniki poziomu dźwięku -- Część 1: Wymagania
  • PN-EN 61260-1:2015-01 - Filtry pasmowe o szerokości oktawy i części oktawy -- Część 1: Wymagania
  • PN-EN IEC 60942:2018-06 - Kalibratory akustyczne


  Wymagania postawione źródłom dźwięku, zarówno źródłom dźwięu powietrznego, czyli wszechkierunkowym źródłom, czy głosnikom fasadowym jak i uderzeniowego, czyli stukaczom wzorcowym, zostały przedstawione wewnątrz norm z serii  PN-EN ISO 16283: 


  • dla źródeł używanych do izolacyjności przegród wewnętrznych: PN-EN ISO 16283-1:2014-05
  • dla źródłem używanych do pomiarów izolacyjności przegród zewnętrznych: PN-EN ISO 16283-3:2016-04
  • dla stukaczy wzorcowych, używanych przy pomiarach izolacyjności od dźwięków uderzeniowych: PN-EN ISO 16283-2:2021-02 


  Wymagania wobec laboratorium pomiarowych świadczących usługi pomiaru izolacyjności akustycznej


  Chociaż do wykonywania pomiarów terenowej izolacyjności akustycznej, nie jest wymagana akredytacja, laboratorium chcące wykonać pomiar zgodnie z obecnymi standardami powinno:


  • przestrzegać procedur związanych z pomiarami oraz oceną izolacyjności akustycznej zawartych w aktualnych normach pomiarowych
  • używać aparatury pomiarowej, spełniającej wymagania określone w poszczególnych normach
  • regularnie wzorcować aparaturę pomiarową, w okresie nie dłuższym niż ten określony w normie lub zalecany przez producenta urządzenia


  Powyższe wymagania pozwalają na uzyskanie powtarzalnych wyników izolacyjności akustycznej, które mogą zostać porównane z wymaganiami postawionymi poszczególnym przegrodom. Daje to również możliwość porównywania wyników pomiędzy laboratoriami oraz dokonywać audytów sprawdzających izolacyjność akustyczną, obliczoną na podstawie pomiarów laboratoryjnych.


  Aparatura pomiarowa


  Miernik dźwięku

  Aparatura pomiarowa wykorzystywana w pomiarach izolacyjności powinna spełniać wymagania postawione dla mierników klasy 1 zgodnie z normą PN-EN 61672-1. Miernik powinien posiadać możliwość pomiaru hałasu w pasmach częstotliwościowych oktawowych i tercjowych, przy użyciu filtrów spełniających wymagania normy PN-EN 61260. 


  W kontekście rejestracji czasu pogłosu, będącego częścią procedury pomiaru izolacyjności akustycznej, pomocne będzie rozszerzenie funkcji miernika o automatyczne obliczanie czasu pogłosu. Obliczenia te powinny być zgodne z normę PN-EN ISO 3382-2.


  Miernik dźwięku powinien być okresowo wzorcowany w odpowiednim laboratorium wzorcującym. Procedura wzorcowania powinna przebiegać w oparciu o normę PN-EN 61672-3. Zaleca się by okres między wzorcowaniami wynosił rok, jednak nie powinien być dłuższy niż 2 lata.


  Ze względu na wysoki hałas podczas pomiarów lub wykonywania pomiarów w pomieszczeniu w którym nie znajduje się operator, warto by miernik dźwięku pozwalał na bezprzewodową komunikację i sterowanie z pozycji pilota lub urządzenia mobilnego.

  Kalibrator akustyczny

  Każda sesja pomiarowa powinna rozpocząć się i zakończyć kalibracją miernika dźwięku. Taka kalibracja ma na celu doraźna weryfikację działania miernika, oraz dostosowanie go do warunków środowiskowych występujących w miejscu wykonywania badań.


  Kalibrator akustyczny powinien spełniać wymagania klasy 1 określone w normie PN-EN 60942. 


  Nie należy mylić kalibracji miernika wykonywanej podczas każdej sesji pomiarowej z wzorcowaniem wykonywanym w laboratorium. Są to procedury niezależne od siebie i wykonywanie jednej z nich nie zwalnia z drugie

  Źródło dźwięku 


  Wszechkierunkowe źródło dźwięku


  Zarówno w przypadku rejestracji czasu pogłosu i izolacyjności akustycznej, zaleca się by charakterystyka kierunkowa źródła była możliwie wszechkierunkowa. Dodatkowo poziom emitowanego sygnału powinien przekraczać poziom tła akustycznego w całym zakresie mierzonych częstotliwości.


  Z tego powodu rekomenduje się wykorzystanie dwynastościennych źródeł wszechkierunkowych. Powinny one spełniać wymagania postawione dla norm PN-EN ISO 3382 oraz PN-EN 16283-1.

  Źródło wszechkierunkowe Ntek OMNI HP4” z dedykowanym wzmacniaczem Ntek AMG MINI

  Źródło wszechkierunkowe Ntek OMNI HP4” z dedykowanym wzmacniaczem Ntek AMG MINI


  Warto zwrócić uwagę by źródło dźwięku posiadało dedykowany wzmacniacz z wbudowanym generatorem szumu szerokopasmowego. W przypadku pomiarów czasu pogłosu zaleca się użycie szumu różowego, a w przypadku izolacyjności akustycznej szumu białego.


  Głośnik fasadowy


  W pomiarach izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych, nie jest wymagane użycie źródła z wszechkierunkowym profilem propagacji dźwięku. W tym założeniu możliwe jest zastąpienie źródła wszechkierunkowego, głośnikiem fasadowym. 


  Głośnik fasadowy powinien spełniać wymagania określone w normie PN-EN ISO 16283-3.

  Warto zwrócić uwagę by wzmacniacz zasilający głośnik fasadowy, wyposażony był w generator sygnału. W przypadku pomiarów izolacyjności zaleca się wykorzystanie szumu białego.


  Stukacz wzorcowy


  Wymuszanie wzorcowego hałasu uderzeniowego, odbywa się przy użyciu stukacza wzorcowego. Wyposażony jest on w 5 młotków o masie 500 g generujących wzorcowy sygnał uderzeniowy. 


  Stukacz wzorcowy powinien spełniać wymagania ujęte w normie PN-EN ISO 16283-2.


  Podsumowanie


  W powyżej części serii przedstawione zostały wymagania zarówno te związane z aktami prawnymi jak i polskimi normami, dotyczącymi izolacyjności akustycznej. Poruszone zostały zagadnienia zarówno izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych. Ważną część artykułu stanowi porównanie norm wskazanych przez odpowiednie rozporządzenie z aktualnymi wersjami polskich norm. W cz.2 i cz.3 poruszone zostały bardziej praktyczne zagadnienia pomiarów oraz analizy i oceny ich wyników, wraz z przedstawieniem wymaganych poziomów izolacyjności.

  Zainteresował Cię ten wpis?

  Zapisz się do newslettera i nie przegap nowych artykułów!

  E-mail *
  Chcę otrzymywać newsletter dotyczący pomiarów audio.
  URL
  Tytuł

  Najpopularniejsze posty

  Przewodnik po terminologii pomiarów dźwięku
  Mikrofony pomiarowe - dobór na podstawie pola akustycznego
  Realizacja gotowej stacji badawczej do elektroakustycznych i akustycznych pomiarów central głośnikowych
  Hikmicro AI56 - Pomiary szczelności instalacji pneumatycznej