+48 791 078 026

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomiary hałasu środowiskowego

Wszystkie komponenty i akcesoria zostały dobrane tak aby spełniać wymagania aktualnych norm ujętych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 września 2021.
Poniżej przedstawiamy zestaw przystosowany do pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych. Zestaw pomiarowy objęty jest szkoleniem poświęconym pełną obsługę miernika oraz przeprowadzanie pomiarów w oparciu o aktualną metodykę pomiarową.

Zestaw do pomiarów hałasu środowiskowego

Obiekty oraz urządzenia podlegające 

okresowym lub kontrolnym pomiarom

Obiekty i zakłady, na terenie których eksploatowana jest instalacja lub urządzenia emitujące hałas m.in.


 • Zakłady przemysłowe
 • Myjnie bezdotykowe
 • Sklepy i centra handlowe
 • Stacje paliw

Instalacje techniczne i urządzenia emitujące hałas m.in.


 • Wentylatory
 • Klimatyzacja 
 • Agregaty prądotwórcze

Wymagania związane z aparaturą pomiarową

 • Klasa pomiarowa: miernik używany w pomiarach powinien spełniać wymagania klasy 1 określone w normie PN EN 61672-1.

 • Pomiar Równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego Leq: pomiary hałasu środowiskowego od instalacji i urządzeń, wymagają pomiaru LAeq (Równoważny poziom dźwięku korygowany krzywą A).

 • Częstotliwościowe i czasowe krzywe korekcyjne: Miernik powinien zostać wyposażony w częstotliwościową krzywą korekcyjną A i stałą czasową Fast.

 • Rejestracja zmian parametrów: Miernik powinien umożliwiać rejestrację zmian poziomu ciśnienia akustycznego w czasie.

 • Kalibracja miernika dźwięku: Przed rozpoczęciem i po zakończeniu pomiarów należy dokonać kalibracji miernika dźwięku przy wykorzystaniu kalibratora klasy 1 zgodnie z normą PN EN 60942.

Procedura pomiarowa

Procedura pomiarowa związana z pomiarami hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń, określone zostały w Załączniku nr 7 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz.U. 2021 poz. 1710). Rozporządzenie określa m.in:

Zgodnie z tym hałas środowiskowy pochodzący od maszyn wyznacza się na podstawie:

 • LAeqD : Równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia
 • LAeqN: Równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy
 • Metoda pomiarowa: Polega na bezpośrednich pomiarach hałasu związanego ze źródłem. Rejestrowanie hałasu może nastąpić w sposób ciągły przez okres czasu odpowiedni dla danej pory (dzień: 8 godzin, noc: 1 godzina), lub metodą próbkowania, wyznaczając w przedziale czasu okresy o takim samym poziomie emitowanego hałasu.
 • Metoda obliczeniowa: oparta na modelu rozpraszania się hałasu w środowisku opisana w normie PN ISO 9613-2. Metodę tą stosuje się w przypadku braku możliwości bezpośrednich pomiarów hałasu (np. na etapie projektowania), bazując na poziomach mocy akustycznej generowanej przez źródło.
 • Miernik pomiarowy klasy 1 zgodny z normą PN-EN 61672-1
 • Kalibrator akustyczny klasy 1 zgodny z normą PN EN 60942
 • Sprzęt skalibrowany zgodnie z zaleceniami producenta 
 • Przyrządy pomiarowe wyposażone w świadectwa wzorcowania nie starszym niż 24 miesiące
 • Zamontowana osłona przeciwwietrzna 
 • Rejestracja Równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego
 • Rejestracja pomiarów w pamięci urządzenia
 • Przeniesienie danych zarejestrowanych w mierniku do dedykowanego programu na PC

Warunki meteorologiczne powinny zostać zmierzone na wysokości przynajmniej 3,5 metra nad terenem gruntu. Dopuszczalne warunki:

 • temperatura: -10 °C ~ 50 °C
 • wilgotność: 25% ~ 90%
 • Średnia prędkość wiatru: do 5 m/s
 • ciśnienie atmosferyczne: 900 hPa ~ 1100 hPa
Metoda ciągła
 
 • Dla źródła, którego hałas zmienia się w czasie i niemożliwym jest wyznaczenie charakterystycznych fragmentów podczas, których hałas jest stały.  
 • Czas trwania pomiaru: w trakcie trwania pomiaru miernik powinien wykonywać pomiary w sposób ciągły. Dopuszcza się zatrzymanie pomiaru ze względu na pominięcie zakłóceń niezwiązanych z danym źródłem 
  • Dla pory dziennej 8 godzin z przedziału godzin 6.00 - 22.00
  • Dla pory nocnej 1 godzina z przedziału godzin 22.00 - 6.00

   Powyższe przedziały należy dobrać tak by pokrywały najmniej korzystne (najgłośniejsze) pory dnia i nocy.
 • Kalibracja urządzenia: Miernik dźwięku należy skalibrować przy użyciu dedykowanego kalibratora akustycznego
 • Pomiary hałasu tła: zaleca się wykonanie pomiarów hałasu tła akustycznego bezpośrednio przed oraz zaraz po wykonaniu faktycznego pomiaru (do późniejszych pomiarów wykorzystywana jest wyższa wartość). 
 • Faktyczny pomiar hałasu: Podczas pomiaru należy rejestrować Równoważny poziom dźwięku LAeq   
 • Wartość końcowa: Wynikiem pomiaru jest różnica pomiędzy wartością poziomu generowanego przez źródło, a tłem akustycznym. Odejmowanie wykonuje się zgodnie ze wzorem: 

Metoda próbkowania

 
 • Dla źródeł w których możliwe jest wyznaczenie okresów czasu w którym do środowiska emitowany jest stały poziom ciśnienia akustycznego np. Maszyna pracująca okresów, wentylator. 
 • Czas trwania pomiaru: Dostosowanie długości pomiaru wyznaczonego okresu następuje na podstawie charakteru pracy urządzenia lub instalacji. Celem jest uchwycenie reprezentacyjnej próbki generowanego hałasu. Może być to fragment hałasu stacjonarnego (nie zmieniającego swojego poziomu w czasie) lub rejestracja pojedynczego cyklu pracy maszyn. W przypadku jeżeli poziom hałasu generowany przez urządzenie zmienia się w ciągu doby, należy wyznaczyć odpowiednią liczbę okresów pomiarowych, pokrywających wszystkie zmiany pracy urządzenia. 
  Czas pomiaru powinien wynosi odpowiednio: 
  • 60 sekund przy hałasie stałym w czasie, którego zmiany nie przekraczają 5 dB
  • 10 sekund przy hałasie stałym w czasie, jeżeli dłuższy pomiar nie jest możliwy przez zakłócenia hałasem niezwiązanym z badanym urządzeniem o wyższym poziomie. 
  • Długość okresu działania maszyny - w przypadku maszyn działających okresowo

Przy 60 sekundowym czasie trwania pomiaru, dopuszcza się przerwy nie przekraczające 10 sekund, wykonywane w celu eliminacji przypadkowych zakłóceń.

 • Liczba wykonanych pomiarów: Dla każdego wyznaczonego okresu pracy instalacji, liczbę wykonanych pomiarów należy ustalić na podstawie zmian poziomu hałasu generowanego przez badany obiekt. Powinna ona wynosić odpowiednio:
   

Różnica R w dB

0<R≤1

1<R≤1,5

1,5<R≤2

2<R≤2,5

2,5<R≤3

Liczba pomiarów w okresie

3

4

5

6

7

 

R - Różnica pomiędzy maksymalnych i minimalnym poziomem hałasu zarejestrowanym podczas pomiaru hałasu

W przypadku różnicy większej niż 3 dB, należy wydłużyć czas pomiaru

 • Uśrednianie pomiarów dla jednego okresu: Średni poziom dźwięku określa się zgodnie ze wzorem
 • Odjęcie poziomu tła akustycznego: Poziomu hałasu generowanego w czasie wyznaczonego okresu należy odjąć od poziomu tła akustycznego wyznaczonego dla tego okresu : 
 • Wynik końcowy: Końcowy Równoważny poziom hałasu LAeqT generowany przez dane źródło wyznacza się na podstawie średnich poziomów wyznaczonych dla poszczególnych okresów. 

Zestaw pomiarowy zawiera

Zestaw pomiarowy zawiera

Cirrus Optimus Red

Miernik dźwięku:

Cirrus CR161B

 

Najważniejsze cechy

 

 • Klasa pomiarowa: 1 klasa zgodna z normą PN EN 61672-1
 • Pomiar równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego Leq
 • Krzywe częstotliwościowe A, C, Z
 • Stałe czasowe: fast, slow, impuls
 • Zapis pomiarów w pamięci urządzenia (data-logging)
 • Możliwość pauzowania pomiaru i wycięcia hałasów przypadkowych
 • Dedykowane oprogramowanie Noisetools

 

Dostępne rozszerzenia

 

 • Pomiar w pasmach częstotliwościowych
 • 1/1 oktawy
 • ⅓ oktawy (tencje)
 • Nagrywanie ścieżki Audio
 • Detekcja hałasu tonalnego

 

 

Ntek AMGMini Wzmacniacz mocy

Kalibrator akustyczny:

Cirrus CR515

 

Najważniejsze cechy

 

 • Klasa pomiarowa: 1 klasa zgodnie z normą
 • Emitowany bodziec: 94 dB SPL / 1000 Hz
 • Średnica mikrofonu ½”

 

Kalibracja pozwala na wyeliminowanie błędów związanych z wpływem warunków atmosferycznych na miernik. Temperatura, wilgotność i ciśnienie statyczne mają bezpośredni wpływ na czułość mikrofonu pomiarowego, dlatego procedury pomiarów środowiskowych wymagają kalibracji zarówno przed jak i po pomiarach. 

Akcesoria

Cirrus CK:675

Zestaw środowiskowy:

Cirrus CK:675

 
 • Mikrofon wszech-pogodowy
 • Wodoodporna walizka transportowa
 • Akumulatory pozwalające na 12 dni ciągłej pracy

Dodatkowe akcesoria

Statyw o wysokości 4 metrów

 

Zgodnie z wymaganiami punkty pomiarowe powinny zostać umieszczone 4 metry nad terenach otaczających budynki oraz w przy elewacji w świetle okna lub gdy nie ma do niego dostępu na wysokości 4 metrów nad powierzchnią terenu).

Przewód przedłużający i uchwyt montażowy do mikrofonu


Akcesoria pozwalają na montaż samego mikrofonu pomiarowego i pozostawienie miernika w wodoodpornej walizce transportowej. Pozwala to na łatwiejsze rozpoczynanie i kończenie pomiarów oraz zabezpiecza miernik.

Oprogramowanie do analizy pomiarów i generacji raportów

 

Oprogramowanie pozwala zarówno na prosty eksport pomiarów do arkuszy kalkulacyjnych oraz wewnętrzną analizę zmierzonego hałasu.

Oprogramowanie NoiseTools

 

Oprogramowanie NoiseTools umożliwia wygodne pobieranie, analizowanie i raportowanie pomiarów hałasu wykonanych przy użyciu miernika poziomu dźwięku z serii Cirrus Optimus+. Stanowi ono nieodłączną część systemu pomiarowego.

 

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, użytkownik bez względu na doświadczenie pomiarowe, ma możliwość pełnej analizy wyników i dostosowania zmierzonych wartości zgodnie z wymaganiami określonymi w normach i aktach prawnych.

 

Oprogramowanie to jest udostępniane bezpłatnie i bez ograniczeń licencyjnych, co oznacza, że użytkownicy mogą wygodnie korzystać z niego i przesyłać raporty, analizy oraz pliki pomiarowe wewnątrz firmy lub między osobami zaangażowanymi w konkretny projekt.

 

 

Zalety zakupu zestawu

Gotowy zestaw pomiarowy


Nasze zestawy zawierają aparaturę pomiarową wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami, takimi jak stojaki, przewody połączeniowe czy walizki transportowe.

Szkolenie produktowe


Szkolenia odbywają się w zakresie obsługi sprzętu oraz przygotowania teoretycznego i praktycznego do przeprowadzania pomiarów i analizy wyników.

Zgodność z normami


Przygotowane zestawy w pełni spełniają wymagania stawiane przez normy branżowe i obowiązujące akty prawne, pozwalając na poprawne przeprowadzanie pomiarów.

Różnorodność producentów


Wykorzystanie aparatury różnych producentów pozwala na optymalizację pod kątem parametrów, spełnianych wymagań i końcowej ceny zestawu. Wszystkie urządzenia są w pełni kompatybilne.

Raporty pomiarowe i arkusze kalkulacyjne


Zestaw obejmuje gotowe arkusze kalkulacyjne i wzory raportów pomiarowych, pozwalające na łatwą analizę i przygotowanie i obróbkę wyników.

Szkolenia

Nasze szkolenia dedykujemy tematyce związanej zarówno z obsługą aparatury, jak i metodyką pomiarową ujętą w normach. Dzięki temu pomiary mogą zostać wykonywane niezwłocznie po zakupie zestawu. Podczas szkolenia wyjaśniamy niezbędne postawy związane z akustyką, przedstawiamy aktualne akty prawne oraz dokładnie omawiamy poszczególne elementy pomiaru wraz z późniejszą analizą wyników. Każde szkolenie kończy się przeprowadzeniem testowego pomiaru wraz z opracowaniem wyników i ich interpretacją. Szkolenia odbywają się w trybie online, stacjonarnym lub wyjazdowym.

Akademia Merserwis logo

Jesteśmy do Twojej dyspozycji


Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin. Podczas 15‑minutowej rozmowy zapoznamy się z Twoim problemem i wybierzemy optymalne rozwiązanie.


Robert Maćkowiak

Specjalista ds. akustyki